jouw wetenschapsgids in de hoofdstad

jouw wetenschapsgids in de hoofdstad

De nieuwe Wetenschapswinkel lichting

Van noden van Brusselse alleenwoners, over opvattingen over eergerelateerd geweld, tot alcoholgebruik in de Chiro: de nieuwe Wetenschapswinkellichting is nóg groter en diverser dan vorige jaren. Maar liefst 14 VUB-studenten onderzochten tijdens academiejaar 2015-2016 succesvol een thesisonderwerp i.s.m. een non-profitorganisatie. Hieronder vind je een overzicht van hun onderzoeksresultaten, inclusief de linken naar de volledige onderzoeken op onze Wetenschapswinkelwebsite.

Blijft de visie plakken? De transfer van de visie op spel en spelen van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerking via animatorcursus naar de praktijk op het vakantiespeelplein Op vraag van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk Kinderen moeten vrijheid hebben in hun spelen, zegt het hoofdaspect van de VDS-visie. Uit de acht focusgroepen die Lise Brockmans organiseerde, bleek echter dat slechts een deel van de animatoren vrijheid hebben betekenisvol vindt en dit toepast op het speelplein. Aan spelen en plezier wordt veel meer betekenis gegeven. Verder kunnen de animatoren de visie niet woordelijk vertellen en vinden velen het moeilijk om ze te begrijpen. Klik hier om meer te lezen.

Hoe ervaren hervestigde vluchtelingen het leven, de hulp- en dienstverlening in Vlaamse landelijke en stedelijke gemeenten vertrekkende vanuit hun culturele achtergrond? Op vraag van CGG Brussel – Cultuursensitieve zorg

Steeds meer mensen lopen gevaar in hun land, vluchten en vestigen zich elders. België doet sinds 2009 aan hervestigingsoperaties. Laurens Coessens’ masterproef draagt bij aan het geringe nationale onderzoek over ervaringen van Afrikaanse hervestigde vluchtelingen met het leven in Vlaanderen enerzijds en bijhorende hulp- en dienstverlening anderzijds. Uit 13 interviews blijkt dat de respondenten over het algemeen gelukkig zijn in Vlaanderen. Toch komen een aantal moeilijkheden boven, zoals de taal. Opvallend is dat ze van hun omgeving houden, maar de mensen rondom hen als gesloten ervaren. Velen voelen zich eenzaam en willen nog meer bezigheden hebben om hun dagen te vullen. Klik hier om meer te lezen.

Jongeren en hun vakbond: Een onderzoek naar het profiel van actieve jonge leden van de Algemene Centrale-ABVV Op vraag van de Algemene Centrale – ABVV Vakbonden hebben hun sterke machtspositie te danken aan de vele actieve leden die zich vrijwillig inzetten. Daan de Jong onderzocht welke motieven jongeren weghouden van actief lidmaatschap en hoe ze hen ook in de toekomst kunnen overtuigen om zich actief in te zetten. Uit een enquête bij de jonge leden blijkt dat een individualistisch motief (om gebruik te kunnen maken van de goede dienstverleningen) en een ideologisch motief bepalend zijn in het verklaren van de verschillen in actief lidmaatschap.

Uitval bij cursisten in de opleiding tot ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting van De Link Op vraag van vzw De Link

Waarom stoppen cursisten vroegtijdig met de opleiding ervaringsdeskundige in de armoede van De Link? Hélène Fierens probeerde dat te achterhalen via 14 interviews en een focusgroep. Cursisten beginnen met de opleiding omdat ze een diploma willen halen en anderen willen helpen met hun ervaringen. De uitval komt er vaak door een mix van persoonsgebonden redenen, financiële belemmeringen, tijdsgerelateerde redenen, groepscohesie en situationele drempels. Ze stellen voor om de opleiding in te korten of vragen om avondonderwijs. Ook het instroom- en nazorgbeleid van De Link moet volgens hen veranderen.

Hoogopgeleide migranten in het volwassenenonderwijs in Vlaanderen en hun inburgeringsproces In samenwerking met het Minderhedenforum

In 2015 was een vijfde van de Belgische bevolking van vreemde origine en had 11% een vreemde nationaliteit. Meer dan 18% van de migranten die les volgt bij het Huis van het Nederlands, beschikt minstens over een bachelordiploma. Welke problemen ondervinden hoogopgeleide migranten tijdens hun opleiding? Hoe verloopt een integratieproces in de realiteit? Emel Kilic vroeg 41 hoogopgeleide migranten naar hun Nederlands, hun positie en slaagkansen in het volwassenenonderwijs en hun inburgeringsproces. Sociale integratie blijkt dé sleutel tot deelname aan de maatschappij en arbeidsmarkt. Klik hier om meer te lezen.

Zwarte hond bijt waakhond, of net andersom? Kwalitatieve studie naar de beeldvorming van depressie in De Standaard en Het Laatste Nieuws Op vraag van het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Brussel

Ongeveer een op de vier Belgen wordt geconfronteerd met een depressie. Toch is er een groot taboe rond. Iedereen heeft er een idee of mening over en dat heeft een invloed op het maatschappelijk (on)begrip ten aanzien van de stoornis. Media spelen hierin een belangrijke rol en kunnen heersende taboes doorbreken, maar niet elke krant maakt even veel gebruik van dat potentieel. Lauranne Harnie onderzocht hoe in De Standaard en Het Laatste Nieuws over ‘depressie’ wordt bericht omdat dit onderbelichte onderwerp meer aandacht verdient. Klik hier om meer te lezen.

Lees ook Laurannes blogartikel op wetenschapbrussel.be

Opvattingen m.b.t. eer en gerelateerd geweld bij jongeren van Koerdische afkomst in Vlaanderen/Brussel Op vraag van het Koerdisch Instituut De Koerdische bevolkingsgroep behoort tot de oudste etnische groepen ter wereld, maar er is nog maar weinig onderzoek rond gevoerd. Ze hechten nog belang aan het eerconcept of sheref en namus. Jen Koto onderzocht de opvattingen over eer- en eergerelateerd geweld bij jongeren van Koerdische afkomst in Vlaanderen en Brussel. Ze interviewde 13 jongeren en concludeerde dat het eerconcept binnen de Koerdische gemeenschap in België nog steeds leeft, vooral bij oudere generaties. De jongeren zitten tussen twee werelden en zijn op zoek naar hun eigen identiteit.

De betekenis van de vriendengroep van Het Nieuwstedelijk Op vraag van Het Nieuwstedelijk ‘Vrienden’ van theatergezelschap Het nieuwstedelijk worden uitgenodigd voor premières, nagesprekken en andere exclusieve vriendenactiviteiten. Wat betekent die vriendengroep voor hen? Dagmar Ramon onderzocht via 21 semi-gestructureerde interviews hun motieven, verwachtingen en drempels. Idealistische redenen en altruïsme, persoonlijke ontwikkeling en educatie, en verbondenheid met de organisatie blijken doorslaggevend om aan te sluiten. De vrienden verwachten duiding, nieuwe inzichten, betrokkenheid bij de organisatie, het gevoel erbij te horen en duidelijke communicatie. Klik hier om meer te lezen.

Kunstenproject ‘Parol!’: ervaringen van ex-gedetineerden en professionelen Op vraag van Creatief Schrijven vzw Vzw Creatief Schrijven coördineerde het Europese kunstenproject ‘Parol!’ van juni 2013 tot april 2015. Dit project moest met artistieke woord- en beeldpraktijken creatieve bruggen slaan tussen kunst, cultuur, penitentiaire systemen en de brede maatschappij. Wat zij de ervaringen van ex-gedetineerden, coördinatoren en oprichters? Virginie Reuse voerde 10 interviews en analyseerde 21 documenten. De algemene indruk na het project is goed, maar er zijn ook kansen blijven liggen. Klik hier om meer te lezen.

De meerwaarde van de CLB-medewerkers van andere origine (Interculturele bemiddelaars) binnen Centra voor Leerlingenbegeleiding Op vraag van het Minderhedenforum

Naast scholen ondersteunen ook Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) leerlingen om hun ontplooiingskansen naar behoren te kunnen benutten. Shima Salehi onderzocht ervaringen, belevenissen, motivaties en attitudes van interculturele bemiddelaars (ICB’ers) in CLB’s, via 9 interviews en 1 focusgroep. Een divers samengesteld CLB-team kan voor gedeelde verantwoordelijkheid zorgen onder de teamleden en ICB’ers zijn met hun expertise in taal, religie, cultuur… een grote meerwaarde. Er blijkt nood aan een nieuwe personeelsomkadering om nieuwe ICB’ers aan te werven, maar ook aan een duidelijk competentie- en functieprofiel en aan een mentaliteitsverandering. Zo kan men culturele diversiteit binnen bevolkingsgroepen makkelijker overbruggen.

diversiteit

Evenwichtige genderbeeldvorming in duidingsprogramma’s van de VRT Op vraag van de Nederlandstalige Vrouwenraad Vrouwen zijn sterk in de minderheid in VRT-duidingsprogramma’s. In De Afspraak komen gemiddeld 32% vrouwelijke sprekers voor, in Terzake zelfs maar 16%. Van Gils en Gasten doet het wat beter met 38%, maar slaagt er nog steeds niet in om de maastschappij te weerspiegelen. Daarnaast worden mannen en vrouwen nog regelmatig op een stereotype manier in beeld gebracht. Zo komen vrouwen vooral aan bod bij ‘zachtere’ thema’s als ‘onderwijs’ en ‘psychologie en geest’. Dit concludeerde Lisa Vanbrabant uit haar analyse van 15 afleveringen van de programma’s en interviews met de eindredacteurs. Klik hier om verder te lezen.

Kwalitatief onderzoek naar de noden en behoeften van 25-45-jarige Brusselse alleenwoners Op vraag van het Brussels Parlement Wereldwijd stijgt het aantal alleenwoners, vooral in steden – zoals in Brussel. Omdat er nog altijd onduidelijkheid heerst over hun noden, onderzocht Yasmin Van der Heyden via 15 semi-gestructureerde interviews de behoeften van Brusselse alleenwoners. Een relatiebreuk, zelfstandigheid van de ouders en vrijheid blijken de grootste drijfveren om alleen te gaan wonen. De grootste drempels zijn het niet kunnen delen van taken of emoties, de financiële kosten en de gezondheidsstatus. Er blijkt nood aan een op alleenwoners afgestemd vrijetijdsaanbod, aangepast financieel beleid, begeleiding op maat en een nachtelijke dienstverlening van het openbaar vervoer. Klik hier om verder te lezen.

“Vrijwilligers komen en gaan, engagement blijft bestaan.” Onderzoek naar de doorstroom van cursist naar animator bij Koning Kevin vzw Op vraag van Koning Kevin vzw Wie zijn de jongeren die cursussen van Koning Kevin volgden en vervolgens geen animator werden? Anabel Wilboorts zoomde in op hun profiel, drempels die hen tegenhouden en stimulansen die hen overtuigen om vrijwilliger te worden. Ze hebben een positief gevoel over Koning Kevin en zien het als een plek waar ze veel kunnen leren, zichzelf ontplooien, plezier beleven en genieten van een sterk groepsgevoel. Drempels voor het engagement: onzekerheid, onpersoonlijke communicatie, hoge verwachtingen en andere tijdsbesteding – zoals engagement in een andere vereniging. Om meer jongeren aan te trekken moet de organisatie inzetten op flexibiliteit, een stevig sociaal web, persoonlijke communicatie en procesbegeleiding. Klik hier om meer te lezen.

Alcoholgebruik bij leiding van Vlaamse lokale Chirogroepen: prevalentie, kennis van alcoholrichtlijnen en attitude ten opzichte van alcoholgebruik Op vraag van Chirojeugd Vlaanderen vzw

bier

Chirojeugd Vlaanderen zet zich actief in om alcoholgebruik binnen groepen te beperken via alcoholrichtlijnen. Om hun beleid ev. bij te sturen vroegen ze een onderzoek aan naar de prevalentie van alcoholgebruik door leiding, hun kennis over de alcoholrichtlijnen en hun attitude t.o.v. alcoholgebruik binnen de Chiro. Uit het onderzoek van Gerd Scheers bleek dat 96.6% van de leiding het laatste jaar alcohol dronk. Gemiddeld beginnen ze op 14.7 jaar, waarvan 23% dit voor het eerst in Chiroverband doet. Tijdens de wekelijkse Chirowerking wordt er weinig gedronken, in tegenstelling tot op fuiven, weekends en bivak. Kennis van de alcoholrichtlijnen is bij 54.2% van de leiding onvoldoende aanwezig. Alcohol drinken buiten de Chiro vormt geen probleem, maar in de Chiro kan het voor 91.8% alleen als het niet in het bijzijn van de leden is.